Elektrotechnická kvalifikace

Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Obecné informace

Aktuální termíny poučení a přezkoušení

 • 8.9.2017 10:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující do EEKR-BK a IBEP-TZ
 • 15.9.2017 9:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P 
 • 15.9.2017 14:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující do AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T
 • 16.9.2017 12:15 (Aula prof. Kalendovského) – přezkoušení §4 z bezpečnosti pro studenty EEKR-BK a IBEP-TZ
 • 19.9.2017 (SC4.80) –  3. termíny §6  (nutná je registrace pomocí RBEZ) a termín pro nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P (bez registrace)
 • 22.9.2017 (SC4.80) – přezkoušení z bezpečnosti  §4 pro studenty nastupující do AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T (v časech dle vyhlášky)
 • 25.9.2017 17:00 (SF1.141) – náhradní termín poučení z bezpečnosti (společný pro všechny studijní programy)
 • 26.9.2017 8:00 (SC4.80) –  opravný termín přezkoušení §6 pro nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P
 • 30.9.2017 12:15 (Aula prof. Kalendovského) – náhradní termín přezkoušení §4 z bezpečnosti pro studenty EEKR-BK a IBEP-TZ
 • 5.10.2017 09:00 (SC4.69) – opravný termín přezkoušení §4 z bezpečnosti pro AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T
 • 6.10.2017 14:00 (SD2.100) – náhradní termín poučení z bezpečnosti pro EEKR-B
 • 12.10.2017 8:00 (SC4.69) – opravný termín přezkoušení §4 pro EEKR-B
 • 7. až 18.5. 2018 (SC4.69) – přezkoušení §6, přihlášení přes RBEZ
 • 7. 5. 2018 11:00 (SC4.69) – 1. opravný termín přezkoušení §5
 • 21. 5. 2018 11:00 (SC4.69) – 2. opravný termín přezkoušení §5
 • 5. 6. 2018 (SC4.69) – opravný termín přezkoušení §6, přihlášení přes RBEZ
 • 19.9.2018 (SC4.80) –  3. termíny §6  (nutná je registrace pomocí RBEZ) a termín pro nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P (bez registrace)

Vyhlášky a informace

Požadovaná kvalifikace studentů

Studenti fakulty smí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a dílnách, která odpovídá jejich postupně získávaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, a to vždy pod dohledem nebo dozorem pracovníka, který je určen k jejich odbornému vedení.

V souladu se směrnicí děkana FEKT jsou studenti FEKT posuzováni z hlediska elektrotechnické kvalifikace v souladu s Vyhláškou 50/1978 Sb. po příslušném prokazatelném poučení, proškolení a přezkoušení jako pracovníci poučení (§4),pracovníci znalí (ve smyslu §5) nebo pracovníci pro samostatnou činnost (ve smyslu §6).

Různá osvědčení o kvalifikaci získaná mimo FEKT se neuznávají.

1. ročník bakalářského SP EEKR-B(K) – pracovník poučený §4

Kvalifikaci získá student, který prokazatelně absolvoval poučení a úspěšně složil zkušební test. Přezkoušení studentů prezenční formy studia se provádí v týdnu následujícím po povinném poučení v ZS 1. ročníku v předmětu BEL1 podle pokynů stanovených garantem BEL1. Přezkoušení studentů kombinované formy se provádí v úvodním tutoriálu předmětu KEL1 podle pokynů stanovených garantem KEL1.

2. ročník bakalářského SP EEKR-B(K) – pracovník znalý , ve smyslu §5

Kvalifikaci získá student po úspěšném složení zkušebního testu. Přezkoušení se provádí v posledním týdnu výuky LS v 1. ročníku v předmětu BEL2 podle pokynů garantem BEL2 (pro prezenční formu studia), resp. v posledním tutoriálu předmětu KEL2 podle pokynů stanovených garantem KEL2.

Všechny ročníky ostatních bakalářských SP  (AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T) – pracovník poučený §4

Kvalifikaci získá student, který prokazatelně absolvoval poučení a úspěšně složil zkušební test. Školení probíhá před začátkem 1. semestru. Přezkoušení studentů prezenční formy studia se provádí v prvním týdnu zimního semestru 1. ročníku. Termíny stanoví speciální vyhláška pro BTBIO.

3. ročník bakalářského SP EEKR-B(K) a všechny navazující magisterské SP – pracovník pro samostatnou činnost , ve smyslu §6

Kvalifikaci získá student po úspěšném složení testu. Přezkoušení se provádí ve zkouškovém období letního semestru (předcházejícího příslušnému ročníku) v termínech a podle pokynů stanovených ve vyhlášce. K přezkoušení podle §6 se studenti přihlašují jako ke zkoušce z předmětu RBEZ (fiktivní předmět, slouží právě jen k registraci k přezkoušení. U předmětu RBEZ se neobjeví „absolvoval“!)

Získaná kvalifikace ve smyslu §6 je dostačující i pro navazující magisterské studium – do uplynutí doby její platnosti.

Poučení a přezkoušení

Prokazatelné poučení

Povinné prokazatelné poučení probíhá pouze v uvedeném období v rámci předmětu BEL1, a to v rozsahu 1 přednášky a 1 cvičení. Účast na přednáškách a cvičeních BEL1 je proto ve druhém týdnu semestru povinná. O každé účasti studenta na poučení se vede záznam ve formě prezenční listiny, kterou student musí podepsat. Pro studenty kombinované formy studia je termín povinného školení stanovován před začátkem 1. semestru. Studenti, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit poučení v řádném termínu, musí absolvovat náhradní poučení, které probíhá ve třetím týdnu semestru výuky; podrobnosti stanoví garant BEL1.

Způsob přezkoušení

Přezkoušení se provádí formou testu. Každý zkušební test obsahuje 10 otázek. Pro úspěšné složení testu je povolena maximálně jedna nesprávná odpověď. Přehled zkušebních otázek obsahující všechny otázky z databáze testů viz níže. Rozsah zkoušené látky jevymezen ve studijních materiálech. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Náhradní termíny pro opakování přezkoušení stanoví ve vyhlášce garant příslušného předmětu (BEL1, BEL2, KEL1, KEL2).

Platnost kvalifikace

Platnost kvalifikace získané v průběhu studia je omezena jen na laboratoře a dílny FEKT VUT v Brně, potvrzení o této kvalifikaci nebo o praxi se v žádném případě pro třetí strany (brigády apod.) nevydává. Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.

Možnost získání §6 v plném rozsahu pro zájemce

Pro zájemce existuje možnost získání kvalifikace dle §6 Vyhlášky v plném rozsahu (s platností i mimo FEKT). K tomu je třeba absolvovat předmět XELE resp. MELB a vykonat komisionální zkoušku.

Studijní materiály

 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice. Aktuální vydání, VUT Brno,
 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice, pracovní sešit. Aktuální vydání, VUT Brno.

Tištěná skripta jsou k dostání v prodejně CERM na Kolejní 4.

Výukové materiály byly připraveny s podporou grantu FRVŠ 2126/2007 a FRVŠ 2917/2011.

Pro přehrávání animovaných prezentací Flash  je nutné mít instalovaný Adobe Reader v9:

Elektronická skripta BBZ.pdf
Pracovní sešit (nutné mít na poučení) BBZ pracovní sešit.pdf
Vyhláška 50/1978 Sb. 50_78.pdf
Přehled otázek a odpovědí k testu §4 až §6 otazky.pdf 
Přednáška pro studenty kombinovaného studia
EEKR-BK a programů BTBIO-A, AJEI-H a AUDIO-J
Prezentace
English presentation Presentation