Elektrotechnická kvalifikace

Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Obecné informace

Aktuální termíny poučení a přezkoušení

 • 13. až 16. 5. 2019 (SC4.69) – 1. termíny testů pro kvalifikaci §6
 • 3. a 4. 6. 2019 (SC4.69) – 2. termíny testů pro kvalifikaci §6
 • 27. 9. 2019 (SC4.69) – 3. termíny testů pro kvalifikaci §6
 • 27.9.2019 17:00 (SD1.52) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující do BKC-xxx (v rámci tutoriálu EL1)
 • 4.10.2019 12:00 (SF1.141) – náhradní termín poučení z bezpečnosti (společný pro všechny studijní programy včetně kombinovaných)
 • 11.10.2019 15:00 (SD1.52) – přezkoušení z bezpečnosti  §4 pro studenty nastupující do BKC-xxx (v rámci tutoriálu EL1)
 • 25.10.2019 08:00 (SD1.52) – opravný termín přezkoušení §4 pro BKC-xxx (v rámci cvičení EL1)
 • 26.9.2018 12:00 (SF1.141) – náhradní termín poučení z bezpečnosti (společný pro všechny studijní programy včetně kombinovaných)
 • 14.9.2018 09:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P
 • 14.9.2018 13:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení z bezpečnosti pro studenty nastupující do AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T
 • 19.9.2018 08:00 (SC4.80) –   přezkoušení z bezpečnosti  §6 pro pro nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P (bez registrace)
 • 21.9.2018 (SC4.69) – přezkoušení z bezpečnosti  §4 pro studenty nastupující do AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T (v časech dle vyhlášky)
 • 5.10.2018 10:00 (SF1.141) – náhradní termín poučení z bezpečnosti pro BPC-xxx
 • 5.10.2018 12:00 (SC4.69) – opravný termín přezkoušení §4 pro BPC-xxx
 • 5.10.2018 13:00 (SC4.80) –  opravný termín přezkoušení §6 pro nastupující z jiných škol do EEKR-M1(L), BTBIO-F a AUDIO-P
 • 5.10.2018 15:00 (SC4.69) – opravný termín přezkoušení §4 z bezpečnosti pro AJEI-H, AUDIO-J, BTBIO-A a IBEP-T

Vyhlášky a informace

Požadovaná kvalifikace studentů

Studenti fakulty smí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a dílnách, která odpovídá jejich postupně získávaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, a to vždy pod dohledem nebo dozorem pracovníka, který je určen k jejich odbornému vedení. V souladu se směrnicí děkana FEKT jsou studenti FEKT posuzováni z hlediska elektrotechnické kvalifikace podle Vyhlášky 50/1978 Sb. po příslušném prokazatelném poučení, proškolení a přezkoušení jako pracovníci poučení (§4) nebo pracovníci pro samostatnou činnost (ve smyslu §6).

Různá osvědčení o kvalifikaci získaná mimo VUT se neuznávají.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Pro studium 1. a 2. ročníku musí studenti získat kvalifikaci „pracovníci poučení“, pro studium 3. ročníku kvalifikaci „pracovníci pro samostatnou činnost“, která je nutná pro samostatnou realizaci semestrálních projektů a bakalářských prací v laboratořích. Postup získání nebo obnovení kvalifikace je popsán ve Směrnici děkana a také ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studenti všech navazujících magisterských studijních programů FEKT musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu §6 – „pracovníci pro samostatnou činnost“.
Studenti, kteří požadovanou kvalifikaci nezískali během předchozího studia na FEKT, musí být prokazatelně poučeni a přezkoušeni nejpozději do zahájení výuky v zimním semestru 1. ročníku v termínech stanovených garantem předmětu RBEZ. Termíny pro přezkoušení budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

STUDENTI JINÝCH FAKULT ZAPSANÍ DO PŘEDMĚTŮ REALIZOVANÝCH NA FEKT
Studenti z ostatních fakult, zapsaní do předmětů realizovaných na FEKT, musí získat před zahájením výuky kvalifikaci odpovídající zařazení daného předmětu. Garant takového předmětu je povinen uvést požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci do prerekvizit předmětu v IS VUT.
Tito studenti jsou povinni účastnit se poučení a přezkoušení v termínech společně se studenty FEKT.

STUDENTI MOBILITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ
Studentům všech mobilitních studijních programů, zahraničních stáží a studentům studijních pobytů v rámci dvoustranných smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami nebo v rámci pobytů „free movers“ zajišťovaných fakultou bude ve spolupráci s vedoucím oddělení mobilitních programů fakulty a příslušným pracovníkem UTEE stanoven před zahájením výuky (na základě předchozí elektrotechnické praxe a typu či oboru plánovaného studia nebo činnosti na fakultě) požadavek na rozsah prokazatelného poučení a přezkoušení, které bude realizováno v anglickém jazyce.

Poučení a přezkoušení

Prokazatelné poučení

Povinné prokazatelné poučení probíhá v čase a místě určeném ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše. O účasti studenta na poučení se vede záznam ve formě prezenční listiny, kterou student musí podepsat.

Způsob přezkoušení

Přezkoušení se provádí formou testu. Každý zkušební test obsahuje 10 otázek. Pro úspěšné složení testu je povolena maximálně jedna nesprávná odpověď. Přehled zkušebních otázek obsahující všechny otázky z databáze testů viz níže. Rozsah zkoušené látky je vymezen ve studijních materiálech. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Platnost kvalifikace

Platnost kvalifikace získané v průběhu studia je omezena jen na laboratoře a dílny FEKT VUT v Brně, potvrzení o této kvalifikaci nebo o praxi se v žádném případě pro třetí strany (brigády apod.) nevydává. Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.

Možnost získání §6 v plném rozsahu pro zájemce

Pro zájemce existuje možnost získání kvalifikace dle §6 Vyhlášky v plném rozsahu (s platností i mimo FEKT). K tomu je třeba absolvovat předmět XELE resp. MELB a vykonat komisionální zkoušku.

Studijní materiály

 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice. Aktuální vydání, VUT Brno,
 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice, pracovní sešit. Aktuální vydání, VUT Brno.

Tištěná skripta jsou k dostání v prodejně CERM na Kolejní 4.

Pro přehrávání animovaných prezentací Flash  je nutné mít instalovaný Adobe Reader v9 nebo vyšší a Adobe Flash Player:

Elektronická skripta BBZ.pdf
Pracovní sešit (nutné mít na poučení) BBZ pracovní sešit.pdf
Vyhláška 50/1978 Sb. 50_78.pdf
Přehled otázek a odpovědí k testu §4 až §6 otazky.pdf 
Přednáška pro studenty kombinovaného studia
EEKR-BK a programů BTBIO-A, AJEI-H a AUDIO-J
Prezentace
English presentation Presentation