Zaměření

ÚTEE se zaměřil a rozvíjí třemi hlavními směry. Prvním je základní a aplikovaný výzkum zaměřený do oblasti numerických metod a aplikované matematiky (prof. Ing. Libor Dědek, CSc., prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc., prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Tibor Bachorec, Ph.D.). Druhý směr se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti metrologie a měřicích metod (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc., prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc., doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D., prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D., Ing. Petr Marcoň, Ph.D.) a třetí směr je zaměřen na experimentální a aplikovanou elektrotechniku a elektroniku (prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D., Ing. Zoltán Szabó, Ph.D., Ing. Tomáš Kříž, Ph.D., Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D., Ing. Martin Friedl, Ph.D.).

Bude se dále rozvíjet jak základní výzkum v oblasti numerických metod, tak experimentální činnost, výzkum – návrh – experiment speciálních zařízení, měřicích metod unikátních přístrojů a zařízení. Bude k tomu využito výše popsaného potenciálu ústavu.

Aplikovaný výzkum je na ÚTEE realizován ve spolupráci s průmyslovými subjekty na národní i mezinárodní úrovni. Ve spolupráci s EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) byl řešen projekt a registrován patent vibračního mikrogenerátoru pro napájení vzdálených senzorových systémů letadel a vrtulníků. Je nastaven program výzkumu v oblasti nano rezonátorů pro oblast infračerveného spektra elektromagnetické vlny. ÚTEE byl spolu se společností TESLA Vršovice, s.r.o. a institucemi VTÚPV, s.p. a ÚFP AV ČR řešitelem projektu mikrovlnného pulzního generátoru vyvíjeného pro strategické obranné aplikace. Dlouhodobou spolupráci má ÚTEE se společnosti PROTOTYPA, a.s. se kterou mimo jiné úspěšně řešil projekt vývoje pulzního výkonového generátoru s výstupním výkonem do 20 GW a spojených měřicích metod pro diagnostiku elektromagnetických dějů a veličin s vysokou úrovní a velmi krátkou dobou trvání. Spolu s pracovištěm ÚPT AV ČR je ÚTEE dlouhodobě aktivní v oblasti výzkumu snímání, zpracování a interpretaci biomedicínských signálů z tomografických systémů NMR. V této oblasti existuje dlouhodobá spolupráce s Fakultní nemocnicí v Brně Bohunicích. V aplikovaném výzkumu probíhá také spolupráce se společností TES, a.s. v oblasti provozní diagnostiky výkonových elektrárenských transformátorů a elektrických motorů. Ve spolupráci se společnostmi TES, a.s. a EGÚ, a.s. byl vyvinut unikátní systém pro detekci a lokalizaci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech. Tento systém je pravidelně používán při provozní diagnostice blokových transformátorů v jaderné elektrárně Dukovany a v roce 2015 získal hlavní cenu na mezinárodním veletrhu Ampér v soutěži o nejpřínosnější exponát. V současné době také probíhá výzkum v oblastech analýzy nano struktur, grafenových komponent, rezonátorů OLED prvků, IR rezonátorů, periodických rezonančních struktur, modelování nelineárních akustických prostředí a dalších.

Silná pozice ÚTEE v oblasti výzkumu aplikací numerických metod a vývoje speciálních měřicích systémů umožnila úspěšnou participaci v evropském konsorciálním projektu Denecor vedeného společností Philips Healthcare (Holandsko). V rámci projektu byl ve spolupráci se společnostmi IMA, s.r.o. a MR:comp (Německo) navržen a realizován systém pro testování koexistence a kompatibility biomedicínských implantátů v tomografických zařízeních MRI.

V oblasti výuky se podílí na zajištění kurzů bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Předměty jsou zaměřeny na syntézu získaných poznatků z oblasti matematiky, fyziky a jejich aplikaci v moderní elektrotechnice a elektronice. Cílem je vychovávat odborníky v důležitých elektrotechnických oblastech a to pochopením základních principů elektrotechniky, bezpečnosti, programování, měření elektrických i neelektrických veličin s ohledem na speciální aplikace, modelování elektromagnetických polí a návrh elektrických instalací. S výukou souvisí také vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací, které jsou zaměřeny podle současných i dlouhodobých řešených výzkumných témat. Ústav se zaměřuje na rozšíření spolupráce s univerzitami v zahraničí – Polsko, Francie, SRN, Rakousko.