O nás

Výzkum ústavu je zaměřen zejména do tří oblastí. První oblastí je využití numerických metod pro modelování fyzikálních polí (řešení sdružených úloh, modelování nano struktur). Druhou je výzkum speciálních měřicích metod pro získávání a zpracování časových, obrazových a spektroskopických signálů pomocí technik nukleární magnetické rezonance (NMR) a nukleární kvadrupólové rezonance (NQR). Třetí oblastí je experimentální a aplikovaná elektrotechnika a elektronika zaměřená na detekci krátkých vysoce výkonných elektromagnetických impulsů (řádu až 10 GW), rychlých opakovaných i jednorázových procesů (v oblasti ns), metody měření extrémně nízkých hodnot koncentrací vzdušných iontů a nestandardní zdroje elektrické energie (harvestery, rezonanční zdroje, aplikace pro fotovoltaiku). Ve všech oblastech je výzkum cílen na možné technické a technologické aplikace. Popis konkrétních řešených projektů je uveden v odkazu Výzkumné aktivity.

 

Novodobá historie ústavu se datuje od roku 1956, kdy pod novým názvem Vysoké učení technické v Brně byla oživena tradice brněnského vysokého technického školství započatá v roce 1889. Na Fakultě energetické byla ustavena Katedra elektrotechnických nauk, z které se později – to již na samostatné v roce 1959 vzniklé Fakultě elektrotechnické – vyčlenila Katedra teoretické a experimentální elektrotechniky. Jejím základním posláním byla a je výuka teoretické elektrotechniky a elektrických měření. Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na měření magnetických veličin, diagnostiku feromagnetických materiálů a na výpočty elektromagnetických polí.

Ansys